" /> Játékszabályzat - KARMA Pécsi Kesztyű | Divat, Stílus, Elega

Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Nyerj egy Hodlik Anna boríték tárcát, vagy egy KARMA Pécsi kesztyűt!

Instagram promóciós játék

 

 1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék főszervezője MANUAL Divat Kft. (székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 22., adószám: 23922932-2-02) (továbbiakban: szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Karma Pécsi kesztyű weboldalán, a https://karmapecsikesztyu.hu/ weboldalon.

 

 1. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama:

 • október 26. (csütörtök) - 2023. november 3. (péntek) 10.00-ig tart.

 

Sorsolás időpontja:

 • november 3. (péntek)

Eredményhirdetés:

 • A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül

 1. A promóciós játék nyereményei
 • 1 db 25.000 Forint értékű KARMA ajándékutalvány
 • 1 db Hodlik Anna boríték tárca - arany-fehér színben

Nyertesek száma összesen: 2 fő, akik csak úgy nyerhetnek, ha minden pontnak eleget tesznek. Feltétel: 2 megjelölt oldal követése, poszt lájkolása és kommentelés.

A sorsolást követően a szervező az Instagramon veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel a nyeremény átvételével kapcsolatosan.

A nyertesnek 5 munkanapja lesz az üzenetre válaszolni, ahol meg kell írnia, hogy futárszolgálat segítségével hová küldheti a szervező a táskát, illetve az utalvány esetén milyen e-mail címre küldhetik az utalványt. Amennyiben a nyertes üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol a nyertes, úgy a nyeremény a szervező tulajdonában marad.

A nyeremény kiküldésének futárköltsége a szervezőt terheli.

 

 1. A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Karma pécsi kesztyű, illetve Hodlik Anna Instagram oldalán közzétett bejegyzésben leírtaknak megfelelően kell, hogy eljárjon. Egy nyereményjáték poszt lesz, ami elérhető lesz mindkét szervező Instagram oldalán.

A két cég Instagram oldalán ugyanaz a nyereményjáték kiírás fog szerepelni, így aki bármely oldalon eleget tett a kommentelésnek, vagy lájkolásnak és követi az oldalakat, automatikusan részt vesz a nyereménysorsoláson.

A Játékosoknak a nyereményjáték posztját kell lájkolnia, posztba kommentelnie., illetve bekövetni a két szervező Instagram oldalát. Csak olyan játékos nyerhet, aki mindegyik feltételt teljesíti.

 1. Nyertesek jogai, kötelezettségei

A promóciós játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Egy játékos csak egyszer nyerhet.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.randorm.org.

A nyertes nevét a Szervező Instagram oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
 • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Instagram üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény beváltásának részleteit Instaram üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény felhasználása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook/Insagram weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook, Instagram és META semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook / Instagram / META.

Manual Divat Kft.

 1. október 27.